Shot by M.Tresnak & J. Svorc, edited by M. Tresnak